RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych procesów realizowanych przez BUDMAR Sp z o.o. ul. Boczna Kasprowicza 1, 37-100 Łańcut (zwana dalej BUDMAR). Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Znajduje ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa osób fizycznych. Jednym z obowiązków administratorów( w tym naszej firmy), którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych. Poniżej zamieściliśmy informacje dotyczące tego jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z usługami, które są dostępne na naszej stronie internetowej http://budmar-lancut.com.pl/

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Materiały budowlane BUDMAR Sp z o.o. ul. Boczna Kasprowicza 1, 37-100 Łańcut, NIP – 815-16-03-841, REGON 691551242, KRS 0000015147. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami osobiście w Centrali Spółki. Zachęcamy również do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej budmar_lancut@wp.pl

Sposób, cel, podstawy prawne oraz czas przetwarzania Twoich danych osobowych

Zawieranie umów kupna-sprzedaży towarów oferowanych przez naszą firmę

Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie Tobie składania i realizowania zamówień za pośrednictwem naszego sklepu. Składając i potwierdzając zamówienie dochodzi do zawarcia między nami umowy kupna-sprzedaży. Tym samym podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (zawarcie umowy).

Na tym etapie będziemy potrzebować Twoim podstawowych danych personalnych, opcjonalnie danych Twojej firmy, danych adresowych oraz numeru telefonu (na potrzeby realizacji dostawy zamówionych towarów przez współpracujące z nami firmy kurierskie lub transportowe). Dodatkowo będziemy przetwarzać dotyczące Ciebie informacje płatnicze jak numer rachunku bankowego lub numer karty płatniczej lub innej usługi płatniczej, którą wybierzesz jako sposób zapłaty (np. blik).

Jeżeli jako osoba fizyczna będziesz chciał zakupić węgiel, to ze względu na obowiązujące przepisy art. 31a, art. 138 r ust. 1 ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym konieczne okaże się podanie dodatkowych danych w postaci Twojego numeru PESEL, adresu zamieszkania oraz serii i numeru dokumentu tożsamości.
Jeżeli jako osoba fizyczna będziesz chciał sprzedać nam złom lub inne materiały podlegające powtórnemu przetworzeniu (recykling) na podstawie odrębnych przepisów musimy zebrać Twój numer PESEL.
Twoje dane będziemy przechowywać przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja Podatkowa oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

Podanie Twoich danych osobowych na tym etapie jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy kupna-sprzedaży, tym samym realizację zamówienia.

Sposób, cel, podstawy prawne oraz czas przetwarzania Twoich danych osobowych Obsługa uprawnień konsumentów, rękojmia i gwarancja

Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie Tobie korzystania z uprawnień konsumenckich, w tym z rękojmi i gwarancji, która udzielamy na oferowane produkty. Składając reklamacje lub żądanie zwrotu realizujesz przysługujące Tobie na podstawie zawartej umowy uprawnienia konsumenckie. Tym samym podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (obsługa uprawnień wynikających z zawartej umowy).

Na tym etapie będziemy potrzebować Twoim podstawowych danych personalnych, opcjonalnie danych Twojej firmy, danych adresowych oraz numeru telefonu (na potrzeby realizacji dostawy nowych towarów – jeżeli reklamacja zostanie uznana, przez współpracujące z nami firmy kurierskie). W tym miejscu będziemy potrzebować od Ciebie informacji o tym co stanowi podstawę do składania reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru.

Dodatkowo będziemy przetwarzać dotyczące Ciebie informacje płatnicze jak numer rachunku bankowego lub numer karty płatniczej lub innej usługi płatniczej, którą wybierzesz jako sposób zapłaty (np. blik) na potrzeby zwrotu zapłaconych środków, jeżeli nie będziesz zainteresowany nowym towarem, a zdecydujesz się na zwrot zapłaconych środków.

Twoje dane będziemy przechowywać przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja Podatkowa oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

Podanie Twoich danych osobowych na tym etapie jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwić lub znacznie utrudnić realizację Twoich praw konsumenckich. Skutkiem tego będzie znaczne utrudnienie obsługi Twoich żądań lub pozostawienie ich bez rozpoznania.

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych? Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi. Dostęp do danych jest możliwy wyłącznie kiedy skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: budmar_lancut@wp.pl

Kontakt w sprawie danych osobowych. Z osobą odpowiedzialną w Spółce za ochronę danych osobowych w BUDMAR możesz skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: budmar_lancut@wp.pl

Kto jest odbiorcą moich danych? Twoje dane osobowe, które przetwarzamy dla celów opisanych wyżej mogą być przekazywane odbiorcom danych wykonującym usługi na rzecz BUDMAR, podmiotom, którym BUDMAR powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. W szczególności będą nimi:

  • Współpracujące z nami firmy transportowe w zakresie realizacji dostaw zamówionych przez Ciebie produktów oraz dokonywania ewentualnych zwrotów.
  • Współpracujące z nami kancelarie prawnicze w zakresie rozpoznawania reklamacji lub zwrotów które możesz nam zgłosić.

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego? Obecnie nie planujemy przekazywać Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jakie uprawnienia mi przysługują? W związku z przetwarzaniem przez BUDMAR danych osobowych przysługuje Tobie uprawnienia na zasadach określonych w RODO do dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),do sprostowania danych (art. 16. RODO), do usunięcia danych (art. 17 RODO), do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), do przenoszenia danych (art. 20 RODO), do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

Do kogo mogę wnieść skargę? W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy RODO przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (kancelaria@uodo.gov.pl)

Skąd BUDMAR ma moje dane osobowe?

Źródłem Twoich danych osobowych są formularze wnioskowe oraz umowy zawarte z BUDMAR, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie. Wówczas BUDMAR ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania ich danych.

Czy moje dane osobowe będą podlegały profilowaniu? Na początku chcemy wytłumaczyć czym jest profilowanie. Zgodnie z definicją zawartą w RODO profilowanie „oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się”.

BUDMAR nie planuje aby Państwa dane osobowe podlegały profilowaniu.

Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących obsługi praw klienta w zakresie danych osobowych

Nasz Klient (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw wynikających z RODO, a BUDMAR zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Klient może zgłosić wniosek do BUDMAR w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2019 r.

1. BUDMAR rozpatruje wniosek złożony przez Klienta lub osobę działającą w jego imieniu:

  • w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
  • w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
  • w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, BUDMAR niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

2. Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.

3. Klient może złożyć wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres budmar_lancut@wp.pl

4. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez BUDMAR żądania Klienta.

5. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez BUDMAR.

6. BUDMAR udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. BUDMAR nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Co następnych wniosków zastosowanie znajdują przepisy RODO.

8. Właściwym dla BUDMAR organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z BUDMAR pod adresem e-mail: budmar_lancut@wp.pl